Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW WIDOKOWYCH BALONEM
(dalej: „REGULAMIN”)

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Operatora i Pasażera w zakresie wykonania usługi lotu widokowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:
 1. Dowódca – pilot dowódca wyznaczony przez upoważnioną osobę Operatora na konkretny lot,
 2. Lot grupowy na uwięzi – lot balonem, który jest zakotwiczony w podłożu poprzez system przytrzymujący w wyznaczonym miejscu operacji lotniczej, w którym bierze udział grupa co najmniej 5 osób zgłaszających się niezależnie od siebie,
 3. Lot indywidualny na uwięzi – lot balonem, który jest zakotwiczony w podłożu poprzez system przytrzymujący w wyznaczonym miejscu operacji lotniczej, w którym bierze udział zorganizowana grupa osób zgłaszająca się wspólnie. W locie indywidualnym Operator nie ma prawa dokooptować osób spoza zorganizowanej grupy,
 4. Lot wolny grupowy – lot balonem, który nie jest zakotwiczony w podłożu, w którym bierze udział grupa co najmniej 5 osób zgłaszających się niezależnie od siebie,
 5. Lot wolny indywidualny – lot balonem, który nie jest zakotwiczony w podłożu, w którym bierze udział zorganizowana grupa osób zgłaszająca się wspólnie. W locie indywidualnym Operator nie ma prawa dokooptować osób spoza zorganizowanej grupy,
 6. Lot widokowy – lot grupowy na uwięzi, lot indywidualny na uwięzi, lot grupowy wolny lub lot wolny indywidualny,
 7. Miejsce operacji lotniczej – wybrane przez Dowódcę miejsce do wykonania startu lub lądowania,
 8. Operator – Wojciech Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą […],
 9. Pasażer – każda osoba, która na podstawie zakupionego voucheru lub uprawnienia wynikającego z innego stosunku prawnego (np. umowy z innym podmiotem) jest uprawniona do odbycia lotu w charakterze pasażera.
 10. Voucher – potwierdzenie zakupu usługi Lotu widokowego.
 1. Każda osoba korzystająca z usług Operatora w zakresie Lotu widokowego jest zobowiązana przestrzegać postanowienia Regulaminu.
 2. Operator wykonuje Loty widokowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 ze zm., dalej: „Prawo lotnicze”) a także przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r.
 3. Operator przestrzega zasad wykonywania lotów określonych w Regulaminie.
 • 2. Rezerwacja i sprzedaż Vouchera
 1. Zakup Vouchera może nastąpić bezpośrednio u Operatora lub w systemie pośrednictwa sprzedaży.
 2. Sprzedaż Vouchera następuje w momencie płatności za wybrany wariant oferty przedstawionej przez Operatora.
 3. Sprzedaż Vouchera może odbyć się w drodze:
  a. Płatności bezpośrednio u Operatora w kasie lub na podany przez niego rachunek bankowy,
  b. Płatności w elektronicznym systemie sprzedaży autoryzowanym przez Operatora,
 1. Dowodem sprzedaży jest otrzymanie potwierdzenia zaksięgowania płatności lub samego Vouchera w wersji papierowej albo elektronicznej.
 2. Koszt dostawy Vouchera ponosi Operator.
 • 3. Realizacja Vouchera
 1. Ważny Voucher uprawnia Pasażera do odbycia Lotu widokowego w ramach działalności Operatora, na zasadach określonych w ofercie i na Voucherze.
 2. Voucher jest ważny, jeżeli w systemie Operatora widnieje opłacona zaliczka i nie został wcześniej wykorzystany. Voucher traci swoją ważność w przypadku odwołania, rezygnacji z Lotu widokowego z naruszeniem postanowień Regulaminu lub naruszeniem zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie ze strony Pasażera.
 3. Voucher obejmuje rodzaj Lotu widokowego wskazanego w ofercie. Voucher jest realizowany na okaziciela.
 4. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności vouchera Operator nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Pasażera, a Pasażerowi nie przysługują żadne roszenia wobec Operator w związku z wykonaniem Lotu widokowego.
 5. Pasażer może zarezerwować termin Lotu widokowego po wcześniejszym kontakcie z Operatorem na dane kontaktowe wskazane na voucherze. Termin wykonania Lotu widokowego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych a także możliwości operacyjnych i technicznych Operatora.
 • 4. Zmiana terminu i odwołanie Lotów widokowych
 1. Pasażer może odwołać umówiony Lot widokowy najpóźniej 6 dni przed umówionym dniem. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Pasażera do dokonania zmiany terminu Lotu widokowego, przy czym zmiana może nastąpić nie więcej niż 2 razy. Na 6 dni przed planowanym lotem Operator kontaktuje się z Pasażerem w celu potwierdzenia terminu.
 2. Brak wyznaczenia terminu Lotu widokowego w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub niestawienie się na umówiony termin bez odwołania jest równoznaczne ze zrealizowaniem Vouchera.
 3. Operator może odwołać Lot widokowy z powodu:
  a. Niekorzystnych warunków meteorologicznych,
  b. Usterki technicznej,
  c. Niedyspozycji jednej z osób wymaganych do realizacji Lotu widokowego,
  d. Rezygnacji osób z lotu jeżeli pozostała liczba uczestników nie pozwala na osiągnięcie odpowiedniej masy startowej balonu zgodnie z instrukcją użytkowania w locie a nie ma możliwości zapewnienia innego balonu,
  e. Innych okoliczności wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa, m.in. zmian w strukturze przestrzeni powietrznej, braku dostępności wybranego miejsca operacji lotniczej.
 4. Operator może odwołać Lot widokowy z innych ważnych przyczyn, które nie wpływają na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczej ale są związane z przedmiotem działalności Operatora.
 5. W przypadku prognozowanych niekorzystnych warunków meteorologicznych Operator poinformuje o nich Pasażera w dniu poprzedzającym zaplanowany lot. Jeżeli Pasażer mimo informacji wyrazi chęć przyjazdu Dowódcy i obsługi balonu w wyznaczone wcześniej miejsce operacji lotniczej a lot się nie odbywa z uwagi na niekorzystne warunki meteorologiczne to Pasażerowi nie przysługuje prawo zwrotu ceny Vouchera ani prawo zmiany terminu Lotu widokowego
 6. Odwołanie Lotu widokowego w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 obliguje Operatora do wyznaczenia nowego terminu Lotu widokowego. Nowy termin zostanie ustalony z Pasażerem indywidualnie, lub opublikowany zostanie kalendarz dostępnych terminów na stronie internetowej Operatora
 7. W przypadku odwołania i zmiany terminu Lotu widokowego z powodów wskazanych w ust. 3 i 4, Operator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.)
 8. Operator może odwołać Lot widokowy z powodu naruszenia postanowień Regulaminu przez Pasażera, w szczególności określonych w § 8 i § 9. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Pasażera a Voucher uważa się za zrealizowany
 9. Sposoby zmiany terminów lotów, które wykonywane będą na zlecenie innych podmiotów zostaną określone w tej umowie.
 • 5. Organizacja Lotów widokowych
 1. Loty widokowe są organizowane w miejscu operacji lotniczej odpowiedniej do jej wykonania, wyznaczonej przez Operatora. 
 2. Z uwagi na specyfikę wykonywania operacji lotniczych balonem wolnym nie ma możliwości zagwarantowania precyzyjnego miejsca lądowania. Miejsce lądowania jest wybierane w czasie lotu przez Dowódcę.
 3. W lotach wolnych długość lotu podana na voucherze oraz trasa jest orientacyjna i zależy od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed upływem wskazanego na voucherze czasu lotu lub o zmianie planowanej trasy lotu. Pasażerowi nie przysługują wobec Operatora żadne roszczenia związane ze zmianą czasu lotu lub trasy lotu wolnego.
 4. Loty widokowe balonem na uwięzi wykonywane są w jednym miejscu, gdzie balon jest zakotwiczony do podłoża.
 5. W lotach na uwięzi Dowódca podejmuje decyzję o czasie trwania oraz wysokości, na jaką może wznieść się balon. Z uwagi na warunki meteorologiczne balon może wznieść się na wysokość niższą niż pierwotnie zakładana. Pasażerowi nie przysługują wobec Operatora żadne roszczenia związane ze zmianą wysokości lotu.
 6. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu widokowego co najmniej 20 min przed umówioną godziną startu. Przekroczenie czasu 20 min przed umówioną godziną startu może uzasadnić start bez spóźnionej osoby na pokładzie a osobie tej nie przysługuje prawo zwrotu wynagrodzenia.
 7. Osoba wskazana przez Operatora udziela Pasażerowi instrukcji z zakresu:
  a. Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w koszu balonu,
  b. Materiałów zakazanych do wniesienia na pokład balonu,
  c. Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
  d. Poruszania się po miejscu operacji lotniczej,
  e. Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.
 8. Pasażer musi podać swoją aktualną wagę, a w przypadku polecenia Dowódcy poddać się ważeniu w celu możliwości obliczenia arkuszu masy i wyważenia. W przypadku odmowy podania wagi lub poddania się ważeniu Dowódca ma prawo odmowy zabrania takiej osoby na pokład bez prawa do zwrotu wynagrodzenia za lot.
 9. Od momentu zajęcia miejsca w koszu do czasu jego opuszczenia po zakończonym locie Pasażer ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Dowódcy. W czasie startu, lotu i lądowania, Dowódca jest osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub jego zakończeniem.
 10. Po lądowaniu Pasażer może opuścić balon tylko po jego zatrzymaniu i udzieleniu zgody przez Dowódcę.
 11. Każdy Pasażer jest ubezpieczony przez Operatora do wysokości 250 000 SDR.
 12. Pasażer ma obowiązek przytrzymywania się uchwytów wtedy, kiedy nakaże mu to Dowódca.
 • 6. Zasady wykonywania Lotów widokowych
 1. Szacunkowy czas trwania lotu wolnego wynosi od 35 do 75 min, jednak faktyczny czas lotu może ulec zmianie ponieważ jest bezpośrednio związany z panującymi warunkami meteorologicznymi oraz siłą i kierunkiem wiatru.
 2. Lotów widokowych nie wykonuje się:
  a. W warunkach IMC,
  b. Wcześniej niż 30 min po zachodzie słońca i później niż 30 min przed wschodem,
  c. Nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości mniejszej niż 150 m (500 ft) AGL,
  d. Nad miastami o liczbie mieszkańców:
  – 25 000-50 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,
  – 50 000-100 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,
  – Powyżej 100 000 – nie niżej niż 1500 m AMSL,
  – Nad m.st. Warszawa – nie niżej niż 2000 m AMSL.
 3. W czasie Lotu widokowego pełną władzę i decyzyjność ma Dowódca. 
 • 7. Bezpieczeństwo Lotów widokowych
 1. Pasażer w czasie Lotu widokowego musi być zapięty w pasy bezpieczeństwa.
 2. Przed rozpoczęciem Lotu widokowego Pasażer lub prawny opiekun Pasażera, jeśli Pasażer jest osobą niepełnoletnią, składa Dowódcy albo Operatorowi pisemne oświadczenie o charakterze udziału w locie, zawierające jednocześnie potwierdzenie zapoznania się Regulaminem.
 3. W czasie Lotu widokowego w sytuacji zagrożenia, Dowódca może odstąpić od określonych procedur jeżeli wymagają tego okoliczności i ma to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 • 8. Obowiązki i zachowanie pasażera
 1. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń Dowódcy.
 2. Pasażer nie może dotykać żadnych urządzeń w balonie ani w inny sposób wpływać na czynności Dowódcy.
 3. Dowódca ma obowiązek odmówić zabrania Pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pasażer nie może w balonie ani w jego pobliżu palić papierosów ani innych wyrobów tytoniowych.
 4. Pasażer musi przed Lotem widokowym podać Dowódcy aktualną wagę oraz informacje o stanie zdrowia (nadciśnienie, padaczka, choroby serca, choroby psychiczne itp.).
 5. Dopuszczalne jest zabranie na Lot widokowy aparatu/kamery/telefonu, przy czym przedmioty te nie mogą utrudniać wykonywania czynności Dowódcy. O możliwości utrudniania wykonywania czynności decyduje tylko Dowódca. Za pozostawione poza balonem przedmioty Operator nie bierze odpowiedzialności.
 6. W przypadku naruszenia przepisów określonych w ust. 1-5 Dowódca może odmówić wykonania operacji lotniczej lub lądować wcześniej niż było to planowane.
 7. Pasażer ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez Operatora. Pasażer ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób wskazanych przez Operatora do obsługi klientów.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot widokowy tylko po okazaniu pisemnej zgody co najmniej jednego opiekuna prawnego lub w jego obecności. Dzieci do ukończenia 4 roku życia muszą być pod opieką co najmniej jednego opiekuna prawnego.
 9. Kobiety w ciąży są zobowiązane poinformować Dowódcę o swoim stanie.
 • 9. Odpowiedzialność Pasażera
 1. Pasażer jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności w miejscu operacji lotniczej i w statku powietrznym, jeżeli szkoda powstała w związku z naruszeniem Regulaminu przez Pasażera.
 2. Pasażer jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Operator w wyniku wcześniejszego lądowania zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu. Jeżeli zachowanie Pasażera miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania lotu a voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.
 • 10. Odpowiedzialność Operatora
 1. Operator jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
 1. Wykonanie operacji sprawnym statkiem technicznym,
 2. Wyznaczeniem na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,
 3. Niewykonanie Lotu widokowego w przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych.
 4. Operator jest odpowiedzialny za realizację Lotu widokowego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu.
 5. Operator odpowiada za wstępne przeszkolenie Pasażera w zakresie zachowania na pokładzie statku powietrznego. 
 6. Operator odpowiada za umieszczenie w widocznych miejscach listy materiałów zabronionych do wnoszenia na pokład statku powietrznego.
 7. Operator odpowiada za organizację ruchu Pasażera po miejscu operacji lotniczej. W każdym przypadku Pasażer ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez Operatora. 
 8. Operator nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu widokowego, jeżeli doszło do niego z przyczyn niezależnych od Operatora. Za przyczyny niezależne od Operatora uważane są w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy itp. 
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania Lotu widokowego, przy czym Operator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).
 • 11. [Przetwarzanie danych osobowych]
 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Operator przetwarza następujące rodzaje danych: dane osobowe, dane kontaktowe, waga Pasażera.
 3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia organizacji Lotów widokowych oraz obliczania masy i wyważenia balonu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest BOP.BAS.030 i BOP.ADD.600 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/395.
 5. Dane mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu Lotu widokowego.
 6. Pasażer ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przy czym nie dotyczy to przetwarzania na cele wykonania Lotu widokowego.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego.
 2. Pasażer dokonując zakupu vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
 3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla sporów mogących wyniknąć ze stosowania Regulaminu u umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego będzie sąd miejscowo właściwy dla Operatora.